You are here: Hem -  Ghd Situps andra sidan den stora datamängden som

Ghd Situps andra sidan den stora datamängden som

Ghd Situps

ett förfarande som är tillgängligt för att uppskatta parametrarna a, b, och td. Konfidensintervall beräknas för alla parametrar på en signifikansnivå som kan definieras av användaren. Om den nedre gränsen för konfidensintervallet för td äru003e 0, är ​​linjäritet avvisas. Förfarandet illustreras av två exempel. Endast en liten datamängd med tre replikat per dosgrupp, vilket indikerar en tröskel för induktionen av tymidinkinas mutanter i L5178Y TK +/- Ghd Situps lymfomceller Ghd Iv Styler Billig från mus som behandlats med metylmetansulfonat, uppnådde inte signifikans. Å andra sidan, den stora datamängden som Ghd Max Styler redovisas i denna fråga (Gocke et al.) På lacZ mutanter i benmärgsceller hos transgena möss som behandlats med etylmetansulfonat starkt gynnade hockeyklubba modellen. Frågan om en teoretiskt förväntade linjär dosrelaterad ökning under tröskeldosen åtgärdas genom linjär regression av data under den kritiska punkten och uppskattning av en övre gräns på sluttningen. Frågan om biologisk relevans av den resulterande lutningen diskuteras mot den normala variationen av bakgrundsåtgärder i kontrollgruppen.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer